استانداردهای مرجع (CRM)

استانداردها و مواد مرجع تایید شده (Certified Reference Materials)

استانداردها و مواد مرجع تایید شده (Certified Reference Materials) با نام اختصاری CRM و SRM به موادی گفته می شود که با روش های معتبری، مقادیر و عدم قطعیت یک یا چند خاصیت آن ها در گواهی که با ماده ارائه میگردد، دقیق ارزیابی و مشخص شده است.

قابلیت رهگیری استانداردها و مواد مرجع به مؤسسه ملی فناوری استانداردها (NIST)، نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

به طور کلی استانداردها و مواد مرجع تایید شده CRM، عمدتاً جهت کالیبراسیون دستگاه های آنالیزی و ارزیابی روش ها مورد استفاده قرار می گیرند.

واژه ماده مرجع استاندارد (Standard Reference Material) یا SRM مترادف مواد مرجع تایید شده یا CRM می باشد.

کالیبراسیون، عبارت است از مقایسه یک وسیله اندازه گیری با یک مرجع استاندارد که در رده بالاتری قرار دارد. هدف از کالیبراسیون تعیین خطای وسیله اندازه گیری تحت آزمون نسبت به استاندارد مرجع می باشد.

کمپانی کم لب بلژیک از محدود تولیدکنندگان استانداردهای مرجع و گسترده تولیدات متنوع و قابلیت رهگیری به موسسهNIST  می باشد.

  • استانداردهای آلی
  • استاداردهای معدنی
  • استانداردهای نفتی
  • استانداردهای غذایی
  • استانداردهای سوخت های تجدید پذیر

مشخصات مندرج در برگه آنالیز استانداردهای  ChemLab بلژیک:

قابلیت رهگیری مستقیم به NIST، عدم قطعیت با تبیین ضریب پوشش، غلظت اسمی آنالیت، غلظت گواهی شده w/w، شرح دستگاه و متد اندازه گیری مقادیر، اطلاعات سطوح ناخالصی حدود 70 عنصر برای حالت HIQU، اعلام دانسیته و روش اندازه گیری آن، درج اعتبارنامه سیستم های مدیریت کیفیت، مشخص کردن ترکیب ماتریکس، تاریخ عرضه و انقضای محصول.

به طور کلی محلول های استاندارد تولیدی کمپانی کم لب بلژیک جهت کالیبراسیون دستگاهای ذیل مورد استفاده قرار می گیرند.

محلول های استاندارد و کالیبراسیون دستگاه های آنالیزی:

دستگاه کروماتوگرافی مایع (High Performance Liquid Chromatography)

دستگاه کروماتوگرافی گازی (Gas chromatography)

دستگاه پلاسمای جفت شده القایی (Inductively Coupled Plasma)

دستگاه جذب اتمی (Atomic Absorption)

دستگاه کروماتوگرافی یونی (Ion Chromatography)

دستگاه pH متر و هدایت سنج (PH meters, Conductivity)

دستگاه کدورت سنج (Turbidity Meter)

دستگاه کارل فیشر (Karl Fischer)

دستگاه پولاروگراف (Polarography)

دستگاه اسپکتروفتومتری مرئی- فرابنفش (UV-VIS Spectrophotometer)

دستگاه مادون قرمز (FT-IR)

دستگاه رفراکتومتر (Refractometer)

دستگاه اسپکتروفوتومتر (Spectrophotometer)

دستگاه فلش پوینت (Flash point)

شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر، به طبقه بندی محصولات استانداردهای مرجع که در زیر قابل مشاهده می باشد مراجعه فرمایید و یا کاتالوگ کامل محصولات را از بخش دریافت کاتالوگ در منوی اصلی دانلود نمایید.

نمایش یک نتیجه